LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
0
5
2
3
7
Tin tức 16 Tháng Sáu 2022 7:15:00 SA

Thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII): nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp yêu cầu thực tiễn, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ” công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Củ Chi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, trách nhiệm của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên được nâng lên; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ tiếp tục được củng cố, tăng cường; từng bước huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng bộ huyện còn có những khó khăn, hạn chế nhất định, cần tiếp tục có những giải pháp để kịp thời khắc phục.

 

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khoá XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 125-KH/HU ngày 06/6/2022 để thực hiện Kết luận, Kế hoạch của Trung ương. Kế hoạch của BTV Huyện ủy đặt yêu cầu phải quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW và Kế hoạch 125-KH/HU, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.
Để đạt được mục tiêu đề ra, BTV Huyện ủy đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chuyên đề thực hiện Kết luận của Trung ương, Kế hoạch của Bộ Chính trị, bám sát Kế hoạch của BTV Huyện ủy; xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể; tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác và chương trình kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ, hằng năm nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt.
TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
Tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân. Tiếp tục học và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, hằng ngày, bằng sự nêu gương tận tụy và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tạo sự lan tỏa tích cực trong Đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, chất lượng đơn vị thông tin, tuyên truyền của huyện trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quản lý chặt chẽ các trang mạng xã hội. Làm tốt công tác dư luận xã hội, định hướng thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả các buổi hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; chủ động hơn nữa trong dự báo tình hình, xử lý thông tin; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ đoàn kết nội bộ.
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÓ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, CÓ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực sự chuyên nghiệp, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hàng động vì lợi ích chung. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ.
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
Đưa nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy các cấp. Chú trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay tại cơ sở. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung giám sát cán bộ, đảng viên có lời nói, việc làm có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương và khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng, sát với chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện, những lĩnh vực có dư luận tại các địa phương, đơn vị dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực.
PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tại cơ sở; qua đó để Nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là về đạo đức, lối sống; phát huy dân chủ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân trực tiếp phản ánh, góp ý với cấp ủy về công tác cán bộ. Tăng cường đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của Nhân dân; tin dân và tôn trọng dân. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin của Nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và thông tin lại kết quả giải quyết.
TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Cơ quan quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động trên lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật công vụ, nhất là người đứng đầu; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Phát huy vai trò giám sát, phản biện trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực dễ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu.
***
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ, đảng viên không phải là thần thánh. Họ là con người, ai cũng có hai mặt tốt - xấu, thiện - ác thường xuyên đấu tranh với nhau. Trong điều kiện môi trường tốt, nếu cán bộ, đảng viên nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện thì mặt tốt, mặt thiện sẽ nổi lên, đẩy lùi mặt ác, mặt xấu và ngược lại. Thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 125-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng cán bộ, đảng viên cũng như của tổ chức Đảng. Từ đây, trong toàn Đảng bộ từ huyện đến cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong hệ thống chính trị, “Tự soi, tự sửa”. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ, lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu thực hiện nghiêm tinh thần nêu gương; đề cao tinh thần tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại bản thân, gia đình, đơn vị để tự sửa, phát huy mặt tích cực, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm 19 điều đảng viên không được làm theo Quy định số 37-QĐ/TW và 82 biểu hiện cụ thể để nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Qua đó, mỗi đảng viên tự rèn luyện và tu dưỡng tốt hơn, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt là giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giúp cho đảng viên không rơi vào sa ngã, biến chất, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, được xây dựng và trưởng thành từ đội ngũ đảng viên. Do vậy, phải coi trọng xây dựng Đảng từ mỗi một đảng viên, để dù ở đâu, làm việc gì, đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu đối với quần chúng.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Củ Chi

Số lượt người xem: 8356    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm