Modify settings and columns
Văn bản chỉ đạo điều hành
  
Xem: 
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
111ffffDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/02/201411fff1111fffUBND huyện Củ ChiQuyết địnhChỉ đạo, điều hànhAttachment
11/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/01/2014Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Thị Hiếu.UBND huyện Củ ChiThông báoChỉ đạo, điều hànhAttachment
252/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2013Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDVề việc tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2013UBND huyện Củ ChiThông báoChỉ đạo, điều hànhAttachment
43/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Trần Hoàng Phương.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
42/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Mai Hồng Dạn.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
41/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lê Thị Nhuận.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
40/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDV/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Đức Mạnh (Quách Thị Thanh).UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
39/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Vũ Thị Thanh.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
38/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Văn Tùng.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
37/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDV/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Đức Thọ 2 (Võ Ngọc Mẫn).UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
36/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Huỳnh Thị Tố Oanh.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
35/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lê Minh Phước.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
31/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Ngọc Tường Vi.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
30/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Trần Thị Phưong Dung.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
03/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/01/2013-LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CH (Từ ngày 21/01/2013 đến ngày 26/01/2013)UBND huyện Củ ChiLịch làm việcLịch làm việc
27/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDV/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Anh Đạt (Trương Thị Mỹ Loan).UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
25/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Vũ Văn Tuấn.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
24/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Quang Thạch.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
23/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Ngọc Thông.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
22/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDV/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quan.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
21/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDV/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Song Huỳnh (Huỳnh Minh Hùng).UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
20/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDV/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Bùi Quang Triệu.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
19/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDV/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Nhà thuốc Lệ Xuân (Nguyễn Thái Bình).UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
18/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDV/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Lê Văn Sáu.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
02/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2013-LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI (Từ ngày 14/01/2013 đến ngày 19/01/2013)UBND huyện Củ ChiLịch làm việcLịch làm việc
15/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDvề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Thanh Thanh.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
13/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDV/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Cửa hàng Út Lợi (Liêu Văn Lợi).UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
12/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDV/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Nguyễn Đức (Nguyễn Đúc Trung).UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
11/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Đỗ Thị Mỹ Trinh.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
10/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/01/2013Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Mai Xuân Thịnh.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
9/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lê Văn Phượng.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
8/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Đoàn Thị Xuân Diệu.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
7/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDV/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Trần Thị Thạch.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
01/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/01/2013-LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI (Từ ngày 07/01/2013 đến ngày 12/01/2013)UBND huyện Củ ChiLịch làm việcLịch làm việc
6/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nhiêu Hoàng Tú.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
5/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lưu Thị Hồng Vân (lần 2).UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
2/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Vũ Thị Thùy.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
1/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/01/2013Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Cao Hoàng Ngọc.UBND huyện Củ ChiThông báoÝ kiến xử lý, phản hồi
9562/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2012Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Mai địa chỉ: Lô 8, ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.UBND huyện Củ ChiQuyết địnhXử phạt
9561/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2012Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDXử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tấn Trung chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi Trung Phong, địa chỉ: số 211, Tỉnh lộ 15, ấp chợ, xã Phú Hòa Đông,huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.UBND huyện Củ ChiQuyết địnhXử phạt
646/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2012Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDThông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Lê Thị Hồng Loan.UBND huyện Củ ChiThông báoChỉ đạo, điều hành
646/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2012Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDThông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Lê Thị Hồng Loan.UBND huyện Củ ChiThông báoChỉ đạo, điều hành
9552/QĐ-XPHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/11/2012Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDXử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và hoạt động thương mại đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Phú GiaUBND huyện Củ ChiQuyết địnhXử phạt
9547/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/11/2012Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDVề việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với Ông Đinh Tuấn Quốc, địa chỉ: Ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết địnhXử phạt
645/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/11/2012Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDThông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuyết.UBND huyện Củ ChiThông báoChỉ đạo, điều hành
644/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/11/2012Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDThu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Khải PhátUBND huyện Củ ChiThông báoChỉ đạo, điều hành
643/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/11/2012Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDVề việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của bà Lê Thị Kim ThúyUBND huyện Củ ChiThông báoChỉ đạo, điều hành
642/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/11/2012Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDThông báo về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Phạm Thị Thúy.UBND huyện Củ ChiThông báoChỉ đạo, điều hành
641/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/11/2012Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDThu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Đại lý thuốc tây số 65UBND huyện Củ ChiThông báoChỉ đạo, điều hành
9509/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/10/2012Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDV/v khen thưởng cán bộ chiến sĩ nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ trong khi thi hành nhiệm vụUBND huyện Củ ChiQuyết địnhKhen thưởng
9508/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/10/2012Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDQuyết định V/v khen thưởng sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Công an - Huyện Đoàn về "Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên'' (Giai đoạn từ 8/2010 đến 8/2012)UBND huyện Củ ChiQuyết địnhKhen thưởng
9276/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/10/2012Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDQuyết định Về việc khen thưởng thành tích tập thể, cá nhân xuất sắc năm học 2011-2012UBND huyện Củ ChiQuyết địnhKhen thưởng
9046/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/10/2012Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDV/v khen thưởng thành tích trong kể chuyện tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới cờ đầu tuần vòng 3UBND huyện Củ ChiQuyết địnhKhen thưởng
Tìm kiếm