Modify settings and columns
  
Xem: 
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tên Thủ tụcFilterDịch vụ côngFilterThông tin liên hệFilter
Attachment
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp Cấp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp Cấp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp Cấp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn 
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp Cấp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp Cấp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) 
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp Cấp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) 
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩmUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩmUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế093160
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn   
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn   
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế093175
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn   
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn   
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế093180
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn   
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn   
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế092702
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn   
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn   
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế092705
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn    
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn    
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế092707
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn     
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn     
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)
Phát triển công nghiệp thương mại địa phương2Phòng Kinh tế093151
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn      
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam
-Email: nnlam.cuchi@tphcm.gov.vn      
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩmUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
An toàn vệ sinh thực phẩm2Phòng Y tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Đinh Thanh Hồng
-Chức vụ: Trưởng phòng Y tế
-Email: dthong.cuchi@tphcm.gov.vn 
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Trần Thị Linh Cơ
-Email: ttlco.cuchi@tphcm.gov.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)37923707
Attachment
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩmUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
An toàn vệ sinh thực phẩm2Phòng Y tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Đinh Thanh Hồng
-Chức vụ: Trưởng phòng Y tế
-Email: dthong.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Trần Thị Linh Cơ
-Email: ttlco.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)37923707
Attachment
Cấp giấy chứng nhận cơ sở điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sảnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp giấy chứng nhận cơ sở điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
Cấp giấy chứng nhận cơ sở điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
An toàn thực phẩm2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn 
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Thanh Giang
-Email: ntgiang.cuchi@tphcm.gov.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở để điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở để điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở để điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn
An toàn thực phẩm2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Thanh Giang
-Email: ntgiang.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay ñổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩmUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay ñổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay ñổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
An toàn thực phẩm2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Thanh Giang
-Email: ntgiang.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Xét duyệt hỗ trợ lãi vay khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thịUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xét duyệt hỗ trợ lãi vay khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị
Xét duyệt hỗ trợ lãi vay khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị
Phát triển nông thôn2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn 
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Thanh Thảo
-Email: ntthao.cuchi@tphcm.gov.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng ViệtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng
Việt
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng
Việt
Bổ trợ tư pháp1Phòng Tư pháp-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Văn Hạnh
-Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp
-Email: nvhanh.cuchi@tphcm.gov.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)38920383
+Chuyên viên tiếp nhận:
-Họ tên: Võ Thị Hồng Nhung
-Email: vthnhung.cuchi@tphcm.gov.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)38920318
Attachment
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng ViệtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt
Bổ trợ tư pháp1Phòng Tư pháp-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Văn Hạnh
-Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp
-Email: nvhanh.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920383
+Chuyên viên tiếp nhận:
-Họ tên: Võ Thị Hồng Nhung
-Email: vthnhung.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920318
Attachment
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ
Bổ trợ tư pháp1Phòng Tư pháp101008
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Văn Hạnh
-Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp
-Email: nvhanh.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920383
+Chuyên viên tiếp nhận:
-Họ tên: Võ Thị Hồng Nhung
-Email: vthnhung.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920318
Attachment
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoàiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
Bổ trợ tư pháp1Phòng Tư pháp101014
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Văn Hạnh
-Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp
-Email: nvhanh.cuchi@tphcm.gov.vn   
+Điện thoại cơ quan: (08)38920383
+Chuyên viên tiếp nhận:
-Họ tên: Võ Thị Hồng Nhung
-Email: vthnhung.cuchi@tphcm.gov.vn   
+Điện thoại cơ quan: (08)38920318
Attachment
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và các giấy tờ, văn bản song ngữUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và các giấy tờ, văn bản song ngữ
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và các giấy tờ, văn bản song ngữ
Bổ trợ tư pháp1Phòng Tư pháp101014
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Văn Hạnh
-Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp
-Email: nvhanh.cuchi@tphcm.gov.vn    
+Điện thoại cơ quan: (08)38920383
+Chuyên viên tiếp nhận:
-Họ tên: Võ Thị Hồng Nhung
-Email: vthnhung.cuchi@tphcm.gov.vn    
+Điện thoại cơ quan: (08)38920318
Attachment
Điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
Điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
Hành chính tư pháp2Phòng Tư pháp101689
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Văn Hạnh
-Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp
-Email: nvhanh.cuchi@tphcm.gov.vn     
+Chuyên viên thụ lý:
-Họ tên: Lê Thị Thanh Trúc
-Email: ltttruc.cuchi@tphcm.gov.vn     
+Điện thoại cơ quan: (08)38920383
Attachment
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịchUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Hành chính tư pháp2Phòng Tư pháp101686
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Văn Hạnh
-Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp
-Email: nvhanh.cuchi@tphcm.gov.vn      
+Chuyên viên thụ lý:
-Họ tên: Lê Thị Thanh Trúc
-Email: ltttruc.cuchi@tphcm.gov.vn      
+Điện thoại cơ quan: (08)38920383
Attachment
Cấp lại bản chính Giấy khai sinhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Hành chính tư pháp2Phòng Tư pháp101687
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Văn Hạnh
-Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp
-Email: nvhanh.cuchi@tphcm.gov.vn      
+Chuyên viên thụ lý:
-Họ tên: Lê Thị Thanh Trúc
-Email: ltttruc.cuchi@tphcm.gov.vn      
+Điện thoại cơ quan: (08)38920383
Attachment
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho nguời từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi truờng hợp không phân biệt độ tuổiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho nguời từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi truờng hợp không phân biệt độ tuổi
Hành chính tư pháp2Phòng Tư pháp-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Văn Hạnh
-Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp
-Email: nvhanh.cuchi@tphcm.gov.vn      
+Chuyên viên thụ lý:
-Họ tên: Lê Thị Thanh Trúc
-Email: ltttruc.cuchi@tphcm.gov.vn      
+Điện thoại cơ quan: (08)38920383
Attachment
Xác định lại dân tộcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác định lại dân tộc
Xác định lại dân tộc
Hành chính tư pháp2Phòng Tư pháp101691
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Văn Hạnh
-Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp
-Email: nvhanh.cuchi@tphcm.gov.vn      
+Chuyên viên thụ lý:
-Họ tên: Lê Thị Thanh Trúc
-Email: ltttruc.cuchi@tphcm.gov.vn      
+Điện thoại cơ quan: (08)38920383
Attachment
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhậnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lýUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ởUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyềUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kềUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tếUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Tách thửa hoặc hợp thửa đấtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tách thửa hoặc hợp thửa đất
Tách thửa hoặc hợp thửa đất
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhânUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mấtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấpUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiệnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhânUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương laiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
Đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng kýUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký xác nhận thông tin thế chấpUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký xác nhận thông tin thế chấp
Đăng ký xác nhận thông tin thế chấp
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký yêu cầu sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấpUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký yêu cầu sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp
Đăng ký yêu cầu sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Đăng ký xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Đất đai2Văn phòng Đăng ký đất đai-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Võ Văn An
-Chức vụ: Giám đốc
-Điện thoại: 0985062779
-Email: vvan.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Phạm Văn Tàu
-Email: pvtau.cuchi@tphcm.gov.vn  
-Điện thoại: 0968999636
+Điện thoại cơ quan: (08)37924701
Attachment
Đăng ký Nội quy lao động Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký Nội quy lao động
Đăng ký Nội quy lao động
Lao động, tiền lương, tiền công2Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Văn Khá
-Chức vụ: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Văn Thanh
-Email: nvthanh.cuchi@tphcm.gov.vn
+Điện thoại cơ quan: (08)38920510
Attachment
Cấp giấy phép tạm sử dụng vỉa hè Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp giấy phép tạm sử dụng vỉa hè
Cấp giấy phép tạm sử dụng vỉa hè
Hạ tầng kỹ thuật đô thị2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Cấp giấy phép đào đường vỉa hèUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp giấy phép đào đường vỉa hè
Cấp giấy phép đào đường vỉa hè
Hạ tầng kỹ thuật đô thị2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Gia hạn cấp phép đào đườngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Gia hạn cấp phép đào đường
Gia hạn cấp phép đào đường
Hạ tầng kỹ thuật đô thị2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng tỷ lệ 1/500)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng tỷ lệ 1/500)
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng tỷ lệ 1/500)
Quy hoạch2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng tỷ lệ 1/500)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng tỷ lệ 1/500)
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng tỷ lệ 1/500)
Quy hoạch2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Xác nhận quy hoạchUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận quy hoạch
Xác nhận quy hoạch
Quy hoạch2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của huyệnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của huyện
Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của huyện
Quy hoạch2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình (lập mới và điều chỉnh- đối với các dự án đầu tư xây dựng không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình (lập mới và điều chỉnh- đối với các dự án đầu tư xây dựng không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500)
Ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình (lập mới và điều chỉnh- đối với các dự án đầu tư xây dựng không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500)
Quy hoạch2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Cấp phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS)
Cấp phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS)
Xây dựng2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Cấp phép xây dựng công trình tạm (không phải nhà ở riêng lẻ)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp phép xây dựng công trình tạm (không phải nhà ở riêng lẻ)
Cấp phép xây dựng công trình tạm (không phải nhà ở riêng lẻ)
Xây dựng2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng
Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng
Xây dựng2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Cấp phép di dời công trìnhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp phép di dời công trình
Cấp phép di dời công trình
Xây dựng2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Cấp giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ
Cấp giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ
Xây dựng2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở đô thị)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở đô thị)
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở đô thị)
Xây dựng2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở nông thôn)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở nông thôn)
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở nông thôn)
Xây dựng2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ
Xây dựng2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng
Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng
Xây dựng2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Gia hạn giấy phép xây dựngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Gia hạn giấy phép xây dựng
Gia hạn giấy phép xây dựng
Xây dựng2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho quận- huyện quản lýUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho quận- huyện quản lý
Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho quận- huyện quản lý
Xây dựng2Phòng Quản lý đô thị-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
-Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị
-Email: nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
-Email: nqhuy.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920514
Attachment
Đăng ký lập hộ kinh doanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký lập hộ kinh doanh
Đăng ký lập hộ kinh doanh
Thành lập và phát triển doanh nghiệp2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Uyên
-Email: ntcuyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
Thành lập và phát triển doanh nghiệp2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Uyên
-Email: ntcuyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
Thành lập và phát triển doanh nghiệp2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Uyên
-Email: ntcuyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Thành lập và phát triển doanh nghiệp2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Uyên
-Email: ntcuyen.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xãUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã2Phòng Kinh tế-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Đình Đức
-Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế
-Email: ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Chuyên viên phụ trách:
-Họ tên: Nguyễn Tuấn Phong
-Email: ntphong.cuchi@tphcm.gov.vn  
+Điện thoại cơ quan: (08)38920371
Attachment
Cấp bản sao tốt nghiệp Trung học cơ sởUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp bản sao tốt nghiệp Trung học cơ sở
Cấp bản sao tốt nghiệp Trung học cơ sở
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ2Phòng Giáo dục - Đào tạo-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Hùng Sen
-Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: trphonggdCuChi.TPHCM@moet.edu.vn    
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: ntloancc.hcm@moet.edu.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)37907077
Attachment
Chỉnh sửa hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sởUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chỉnh sửa hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
Chỉnh sửa hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ2Phòng Giáo dục - Đào tạo-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Hùng Sen
-Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: trphonggdCuChi.TPHCM@moet.edu.vn    
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: ntloancc.hcm@moet.edu.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)37907077
Attachment
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sởUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở
Quy chế thi, tuyển sinh2Phòng Giáo dục - Đào tạo-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Hùng Sen
-Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: trphonggdCuChi.TPHCM@moet.edu.vn    
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: ntloancc.hcm@moet.edu.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)37907077
Attachment
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sởUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Quy chế thi, tuyển sinh2Phòng Giáo dục - Đào tạo-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Hùng Sen
-Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: trphonggdCuChi.TPHCM@moet.edu.vn    
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: ntloancc.hcm@moet.edu.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)37907077
Attachment
Cấp phép thành lập trường mầm non tư thụcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp phép thành lập trường mầm non tư thục
Cấp phép thành lập trường mầm non tư thục
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác2Phòng Giáo dục - Đào tạo-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Hùng Sen
-Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: trphonggdCuChi.TPHCM@moet.edu.vn    
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: ntloancc.hcm@moet.edu.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)37907077
Attachment
Cấp phép dạy thêm, học thêmUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp phép dạy thêm, học thêm
Cấp phép dạy thêm, học thêm
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác2Phòng Giáo dục - Đào tạo-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Hùng Sen
-Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: trphonggdCuChi.TPHCM@moet.edu.vn    
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: ntloancc.hcm@moet.edu.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)37907077
Attachment
Công nhận Hiệu trưởng trường mầm non tư thụcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Công nhận Hiệu trưởng trường mầm non tư thục
Công nhận Hiệu trưởng trường mầm non tư thục
Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý2Phòng Giáo dục - Đào tạo-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Hùng Sen
-Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: trphonggdCuChi.TPHCM@moet.edu.vn    
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: ntloancc.hcm@moet.edu.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)37907077
Attachment
Công nhận Hiệu trưởng trường Tiểu học tư thụcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Công nhận Hiệu trưởng trường Tiểu học tư thục
Công nhận Hiệu trưởng trường Tiểu học tư thục
Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý2Phòng Giáo dục - Đào tạo-
+Lãnh đạo phụ trách:
-Họ tên: Lê Hùng Sen
-Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: trphonggdCuChi.TPHCM@moet.edu.vn    
+Phụ trách thụ lý:
-Họ tên: Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo
-Email: ntloancc.hcm@moet.edu.vn 
+Điện thoại cơ quan: (08)37907077
Tìm kiếm