Modify settings and columns
  
Xem: 
Trích yếuFilter
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
173/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/05/2015Báo cáo
Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 4; 4 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2015.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
146/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/04/2015Báo cáo
Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội 3 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội quý II năm 2015.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
87/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/02/2015Báo cáo
Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội tháng 02 năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội tháng 3 năm 2015.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
28/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/01/2015Báo cáo
Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội tháng 01 năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội tháng 2 năm 2015.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
365/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2014Báo cáo
Tình hình kinh tế-xã hội huyện năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
307/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/11/2014Báo cáo
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11; 11 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2014.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
299/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/11/2014Báo cáo
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10; 10 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2014.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
280/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/10/2014Báo cáo
Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội 3 tháng cuối năm 2014.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
232/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/09/2014Báo cáo
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8; 8 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2014.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
202/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/08/2014Báo cáo
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; 7 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2014.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
182/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/07/2014Báo cáo
Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm năm 2014.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
125/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/06/2014Báo cáo
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; 5 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2014.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
95/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/05/2014Báo cáo
Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 4; 4 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2014.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
50/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/03/2014Báo cáo
Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội 03 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội quý II năm 2014.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
31/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/02/2014Báo cáo
Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội tháng 3 năm 2014.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
14/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/01/2014Báo cáo
Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2014.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
393/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/12/2013Báo cáo
Tình hình kinh tế-xã hội huyện năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
346/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2013Báo cáo
Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 11; 11 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2013.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
338/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/11/2013Báo cáo
Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 10; 10 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2013.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
257/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/09/2013Báo cáo
Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, 8 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2013.
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCung cấp thông tin cho báo chíAttachment
Tìm kiếm