Modify settings and columns
Quản lý văn bản version 2014
  
Xem: 
Trích yếuFilter
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
29/05/2023Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
29/05/2023 12:00 SA
517/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
18/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) HỒ THỊ HIẾU
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
18/05/2023 12:00 SA
516/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
18/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) LÃ TIẾN CỬ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
18/05/2023 12:00 SA
180/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
18/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 413/GPXD NGÀY 24/4/2023 CỦA ÔNG (BÀ) LÊ VĂN THÁI - HỒ THỊ PHƯỚC
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
18/05/2023 12:00 SA
179/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
18/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1539/GPXD NGÀY 15/08/2022 CỦA ÔNG (BÀ) HỒ VĂN ĐỊNH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
18/05/2023 12:00 SA
178/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
18/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 199/GPXD NGÀY 07/3/2023 CỦA ÔNG (BÀ) VY THỊ HIỀN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
18/05/2023 12:00 SA
515/GPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
17/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CẤP CHO ÔNG(BÀ) ĐINH ĐỨC THẮNG - LÊ THỊ NHUNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
17/05/2023 12:00 SA
514/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
17/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN THỊ PHỎNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
17/05/2023 12:00 SA
513/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
17/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN LÊ ANH - VÒNG SỲ DÁNH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
17/05/2023 12:00 SA
177/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
17/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 438/GPXD NGÀY 26/4/2023 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ NHẨM
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
17/05/2023 12:00 SA
176/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
17/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 303/GPXD NGÀY 31/3/2023 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ TÉP
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
17/05/2023 12:00 SA
175/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
17/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 2214/GPXD 30/12/2022, 102/PLGPXD NGÀY 31/03/2023 CỦA ÔNG (BÀ) TRẦN CÔNG NAM
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
17/05/2023 12:00 SA
1055/GPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
31/05/2022Công văn
GIA MINH - GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN TUYẾT NHUNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
31/05/2023 12:00 SA
512/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) CAO PHI HÙNG - LÂM THỊ HOÀI NIỆM
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/05/2023 12:00 SA
511/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) TRƯƠNG QUANG VINH - LÊ THỊ THU PHƯƠNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/05/2023 12:00 SA
510/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) PHẠM THẾ HIỂN - BÙI THỊ XUÂN VUI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/05/2023 12:00 SA
509/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN MỸ TRÂN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/05/2023 12:00 SA
508/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) DƯƠNG THAM LÂM
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/05/2023 12:00 SA
507/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN VĂN HOÀI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/05/2023 12:00 SA
174/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1839/GPXD NGÀY 03/10/2022, 767/PLGPXD 29/11/202, 07/PLGPXD  CỦA ÔNG (BÀ) DƯƠNG THỊ ÚT
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/05/2023 12:00 SA
173/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 69/GPXD NGÀY 27/01/2023 CỦA ÔNG (BÀ) VÕ VĂN QUÝ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/05/2023 12:00 SA
506/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
12/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) HUỲNH TẤN THÀNH - HUỲNH HỒ THIỆN TÂM
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
12/05/2023 12:00 SA
505/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
12/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) HUỲNH THỊ NƯƠNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
12/05/2023 12:00 SA
504/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
12/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) TRẦN VĂN ÚT
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
12/05/2023 12:00 SA
503/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
12/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) TRẦN THỊ HÀ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
12/05/2023 12:00 SA
502/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
12/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) VÕ THỊ HỒNG VÂN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
12/05/2023 12:00 SA
501/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
12/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
12/05/2023 12:00 SA
172/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
12/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 2179/GPXD NGÀY 20/12/2022 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
12/05/2023 12:00 SA
171/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
12/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 391/GPXD NGÀY 17/4/2023 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ ĐẮC - NGUYỄN THỊ EM
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
12/05/2023 12:00 SA
500/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
11/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) TRẦN KIM VIỆT - PHẠM THỊ NA
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
11/05/2023 12:00 SA
499/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
11/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) LƯƠNG MẪU VINH - LƯƠNG TẤN THANH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
11/05/2023 12:00 SA
498/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
11/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN XUÂN THỦY - NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
11/05/2023 12:00 SA
497/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
11/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) BÙI THỊ NHIỂN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
11/05/2023 12:00 SA
496/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
11/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) BÙI THỊ GÁI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
11/05/2023 12:00 SA
495/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
11/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) BÙI THỊ QUYÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
11/05/2023 12:00 SA
494/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
11/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) BÙI THỊ SON
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
11/05/2023 12:00 SA
493/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
11/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) LÊ THÀNH HIÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
11/05/2023 12:00 SA
492/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
10/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) BÙI VĂN GÔM
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
10/05/2023 12:00 SA
491/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
10/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN VĂN SƠN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
10/05/2023 12:00 SA
490/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
10/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN LÂM SINH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
10/05/2023 12:00 SA
489/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) BÙI THỊ QUYÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
488/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN MINH TÚ - PHẠM HỒNG NHI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
487/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) LÊ TẤN LỘC
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
486/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) TRẦN NGỌC TRAI - LÊ THỊ LIÊN HƯƠNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
485/GPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
484/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) VŨ THỊ KIỀU LOAN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
483/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN VĂN PHƯỚC
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
482/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) TRƯƠNG MINH TRÍ- TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
481/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) LÊ THỊ NHIÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
480/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) BÀNH KIM BÌNH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
479/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN VĂN THUẬN - NGUYỄN THỊ Á
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
478/GPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
477/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) PHẠM VĂN NGHĨA
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
476/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) HUỲNH MINH TÂM
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
475/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) TRẦN THỊ CHUỘNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
474/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) ĐINH CẨM VÂN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
473/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) PHẠM VĂN VŨ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
472/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN VĂN TÂN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
471/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) VÕ THỊ NỰA
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
470/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CẤP CHO ÔNG(BÀ)  NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
469/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) LÊ THỊ THIẾT
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
170/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 224/GPXD NGÀY 15/3/2023, 132/gpxd 19/04/2023 CỦA ÔNG (BÀ) CAO THỊ MAI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
5246/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
26/05/2023Quyết định
Về việc thu hồi và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1169/QSDĐ/ĐG ngày 18/7/2000 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho ông Nguyễn Văn Lời ngụ tại ấp Mít Nài, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
26/05/2023 12:00 SA
5248/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
26/05/2023Quyết định
Về việc thu hồi và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00752/QSDĐ/ĐG-QĐ631 ngày 14/3/2003 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho ông Trần Văn Nở ngụ tại ấp Phước Lộc, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
26/05/2023 12:00 SA
TestDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
Báo cáo
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
29/05/2023 9:00 SA
5247/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2023Quyết định
Về việc thu hồi và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H005947/08 ngày 07/10/2008 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho bà Trần Xuân Nguyệt ngụ tại Tổ 5, ấp Phước Hưng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
26/05/2023 12:00 SA
5398/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2023Thông báo
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng các cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ban Bồi thường -
Giải phóng Mặt bằng huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư
Xây dựng khu vực huyện trong tháng 6 năm 2023
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
4
26/05/2023 12:00 SA
5181/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/05/2023Quyết định
Về việc khen thưởng các cá nhân đã đạt giải trong kể chuyện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dưới cờ đầu tuần vòng 29
(Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 22/5/2023)
Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
23/05/2023 12:00 SA
169/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 346/GPXD NGÀY 07/4/2023 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN TIẾN LŨY - NGUYỄN THỊ XUYẾN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
09/05/2023 12:00 SA
168/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1311/GPXDT NGÀY 08/7/2022 CỦA ÔNG (BÀ) VÕ THỊ TRƯỜNG AN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
09/05/2023 12:00 SA
167/PLGPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 347/GPXDT NGÀY 10/4/2023 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ GÁI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
09/05/2023 12:00 SA
166/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 79/GPXD NGÀY 06/2/2023 CỦA ÔNG (BÀ) VÕ THỊ PHƯƠNG MAI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
09/05/2023 12:00 SA
165/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1905/GPXD NGÀY 17/10/2022, 89/PLGPXD 22/03/2023 CỦA ÔNG (BÀ) CHU ĐỨC HÀO - NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
09/05/2023 12:00 SA
164/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 2045/GPXD NGÀY 11/11/2022 CỦA ÔNG (BÀ) ĐỖ THỊ THANH NHÀN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
09/05/2023 12:00 SA
163/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 216/GPXD NGÀY 13/3/2023 CỦA ÔNG (BÀ) NGÔ TẤN THÀNH - LÊ THỊ NỞ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
09/05/2023 12:00 SA
162/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1884/GPXD NGÀY 12/10/2022 CỦA ÔNG (BÀ) NGÔ VĂN KHÁNH - PHAN KIM NGÂN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
09/05/2023 12:00 SA
161/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1475/GPXD NGÀY 01/8/2022 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
09/05/2023 12:00 SA
160/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 153/GPXD NGÀY 28/02/2023 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN CHÍNH TRỊ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
09/05/2023 12:00 SA
159/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 258/GPXD NGÀY 22/3/2023 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN VĂN SA
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
09/05/2023 12:00 SA
158/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2023Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 228/GPXD NGÀY 15/3/2023 CỦA ÔNG (BÀ) VÕ NGỌC LUẬT
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
09/05/2023 12:00 SA
1154/GPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/06/2022Công văn
GIA HẠN -GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CẤP CHO ÔNG(BÀ) HUỲNH NGỌC DŨNG - NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
05/05/2023 12:00 SA
468/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
05/05/2023 12:00 SA
467/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/05/2023Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) HOÀNG QUỐC ĐẠI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
4
05/05/2023 12:00 SA
5145/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/05/2023Thông báo
Về tuyển dụng viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi năm học 2023-2024
Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
22/05/2023 12:00 SA
4247/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/05/2023Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Lê Đình Đức - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
17/05/2023 12:00 SA
21/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/05/2023Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 28/05/2023)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
4
22/05/2023 12:00 SA
4322/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2023Quyết định
Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 737/QSDĐ ngày 20/8/1995 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho ông Trần Thanh Minh ngụ tại ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi.
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
19/05/2023 12:00 SA
4326/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2023Quyết định
Về việc thu hồi và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1796/QSDĐ/UBND ngày 08/01/2001 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho bà Lê Thị Tính ngụ tại ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi.
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
19/05/2023 12:00 SA
4256/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/05/2023Quyết định
Về việc khen thưởng đột xuất đối với cáccá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
18/05/2023 12:00 SA
4921/UBND-TCKHDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2023Công văn
V/v triển khai thực hiện quy định trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu
Lê Đình Đức - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
19/05/2023 12:00 SA
4257/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/05/2023Quyết định
Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1302/QSDĐ/2679/ĐG ngày 17/11/2001 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho bà Trần Thị Ánh Loan (hiện nay đã chết) ngụ tại ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi.
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
18/05/2023 12:00 SA
4265/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/05/2023Quyết định
Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 943/QSDĐ/73/ĐG ngày 20/11/1997 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho ông Trần Thanh Nhàn (hiện nay đã chết) ngụ tại ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi.
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
18/05/2023 12:00 SA
4854/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/05/2023Thông báo
Về việc thực hiện biện pháp buộc phá dỡ công trình xây dựng vi phạm
Công ty TNHH Một thành viên Cao Su Thống Nhất.
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
17/05/2023 12:00 SA
4201/QĐ-XPHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/05/2023Quyết định
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với
Công Ty TNHH May Mặc Chiến Lược Xanh
Lê Đình Đức - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
15/05/2023 12:00 SA
4132/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/05/2023Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Trần Văn Chẩm
- lần VIII năm 2023
Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
11/05/2023 12:00 SA
4133/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/05/2023Quyết định
Về việc khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu
“Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu cấp huyện” năm 2023
Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
11/05/2023 12:00 SA
20/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/05/2023Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 15/05/2023 đến ngày 21/05/2023)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
4
15/05/2023 12:00 SA
4174/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/05/2023Quyết định
Về việc thu hồi và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00475/QSDĐ/ĐG ngày 24/7/2001 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho bà Trương Thị Thu Trang ngụ tại ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
12/05/2023 12:00 SA
4186/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/05/2023Quyết định
Về việc thu hồi và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH07648 ngày 25/7/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho ông Nguyễn Văn Mộng ngụ tại ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
12/05/2023 12:00 SA
4185/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/05/2023Quyết định
Về việc thu hồi và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1026/QSDĐ/số 25 ngày 15/6/1998 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho bà Võ Thị Thơi (hiện nay đã chết) ngụ tại ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
12/05/2023 12:00 SA
1 - 100 Next
Tìm kiếm