Modify settings and columns
Quản lý văn bản version 2014
  
Xem: 
Trích yếuFilter
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
476/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) HUỲNH MINH TÂM
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2023 12:00 SA
160/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 1299/GPXDT NGÀY 13/12/2023 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)TRẦN THỊ THANH ĐÀO
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
161/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 1272/GPXD NGÀY 04/7/2022 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)LÊ HỮU THỰC
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
162/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 1300/GPXDT NGÀY 13/12/2023 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)PHƯƠNG CHÍ CƯỜNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
163/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 229/GPXD NGÀY  13/03/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
164/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 14/GPXD NGÀY  08/01/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN NGỌC MINH - NGUYỄN THỊ KIỀU HOA
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
165/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 1273/GPXD NGÀY  05/12/2023 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN THỊ LÝ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
166/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 188/GPXD NGÀY  05/3/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)PHẠM THỊ HẠNH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
167/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 1050/GPXD NGÀY  11/10/2023, 63/PLGPXD 05/03/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) HUỲNH THỊ HÒA
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
168/PLGXPDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 652/GPXDNGÀY  22/6/2023, 43/PLGPXD 31/01/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)LÊ ĐỨC MẠNH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
169/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 158/GPXD NGÀY  26/02/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN THÁI HÙNG - NGUYỄN THỊ LÀI - NGUYỄN THỊ MÍ - NGUYỄN THỊ BÔNG - NGUYỄN THỊ MỞ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
170/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 49/GPXD 16/01/2024, 55/PLGPXD 07/02/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGÔ QUÝ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
171/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 300/GPXD NGÀY  27/3/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) PHẠM XUÂN MINH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
172/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 132/GPXD NGÀY  05/02/2024  DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN VĂN HƯNG - HÀN THỊ TÍNH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
173/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 65/GPXD NGÀY  22/01/2024, 97/PLGPXD 22/3/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ LỆ DUNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
174/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 298/GPXD NGÀY  27/3/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)LÊ HÙNG CƯỜNG - PHAN THỊ CẨM LIÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
175/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 351/GPXD NGÀY  03/4/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) TRƯƠNG CÔNG DŨNG - LÊ THỊ RẢI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
176/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 42/GPXD NGÀY  15/01/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN VĂN SON
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
177/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 816/GPXD NGÀY  13/5/2020 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN MINH THẮNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
178/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 291/GPXD NGÀY  27/03/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)BÙI VĂN LỜI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
179/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 353/GPXD NGÀY 03/4/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ THU CÚC
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
448/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)PHẠM CÔNG KIÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
449/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) TRƯƠNG THỊ SEN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
450/GPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) HUỲNH THỊ TƯ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
451/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN VĂN SON
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
452/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN VĂN SÚNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
453/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN NGỌC HIẾU
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
454/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN NGỌC THANH TÂM - TRỊNH TRI ĐOÀN THÙY
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
455/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) HUỲNH THỊ XỨT
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
456/GPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) TRẦN MINH PHONG - NGUYỄN THỊ THÚY HẢI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
456/GPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) TRẦN MINH PHONG - NGUYỄN THỊ THÚY HẢI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
455/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ HUỲNH THỊ XỨT
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
454/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN NGỌC THANH TÂM - TRỊNH TRI ĐOAN THÙY
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
453/GPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN NGỌC HIẾU
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
452/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN VĂN SÚNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
451/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN VĂN SON
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
450/GPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)HUỲNH THỊ TƯ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
449/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) TRƯƠNG THỊ SEN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
448/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)PHẠM CÔNG KIÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
179/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 353/GPXD NGÀY  03/04/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ THU CÚC
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
178/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 291/GPXD NGÀY  27/03/2024  DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) BÙI VĂN LỜI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
177/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 816/GPXD NGÀY  13/5/2020 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN MINH THẮNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
176/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 42/GPXD NGÀY 15/01/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN VĂN SON
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
175/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 351/GPXD NGÀY  03/4/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)TRƯƠNG CÔNG DŨNG - LÊ THỊ RẢI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
174/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 298/GPXD NGÀY  27/3/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)LÊ HÙNG CƯỜNG - PHAN THỊ CẨM LIÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
173/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 65/GPXD NGÀY  22/01/2024, 97/PLGPXD 22/3/2024  DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN THỊ LỆ DUNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
172/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 132/GPXD NGÀY  05/02/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN VĂN HƯNG - HÀN THỊ TÍNH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
171/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 300/GPXD NGÀY  27/3/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)PHẠM XUÂN MINH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
170/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 49/GPXD NGÀY 16/01/2024, 55/PLGPXD 07/02/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGÔ QUÝ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
169/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 158/GPXD NGÀY 26/02/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN THÁI HÙNG - NUGYE64N THỊ LÀI - NGUYỄN THỊ MÍ - NGUYỄN THỊ BÔNG - NGUYỄN THỊ MỞ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
168/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 652/GPXD NGÀY 22/6/2023, 43/PLGPXD 31/01/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)LÊ ĐỨC MẠNH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
167/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 1050/GPXD NGÀY 11/10/2023, 63/PLGPXD 05/03/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)HUỲNH THỊ HÒA
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
166/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 188/GPXD NGÀY  05/03/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)PHẠM THỊ HẠNH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
165/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 1273/GPXD NGÀY 05/12/2023 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN THỊ LÝ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
164/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 14/GPXD NGÀY 08/01/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN NGỌC MINH - NGUYỄN THỊ KIỀU HOA
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
163/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 229/GPXD NGÀY 13/03/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
162/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 1300/GPXDT NGÀY 13/12/2023 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)PHƯƠNG CHÍ CƯỜNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
161/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 1272/GPXD NGÀY 04/7/2022 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)LÊ HỮU THỰC
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
160/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
23/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 1299/GPXDT NGÀY 13/12/2023 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)TRẦN THỊ THANH ĐÀO
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
23/04/2024 12:00 SA
476/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
09/05/2023Công văn
GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) HUỲNH MINH TÂM
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
09/05/2024 12:00 SA
447/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) ĐOÀN VĂN BIÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
446/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) HẠ NGỌC LONH - ĐẶNG THỊ XUÂN PHÚC
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
445/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN VĂN NGHĨA - ĐOÀN THỊ KIM DUNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
444/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)VÕ THẾ - NGUYỄN THỊ TIẾN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
443/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)HỒ THỊ LIÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
442/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) VÕ THỊ ANH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
441/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGÔ THỊ NGỌC QUÍ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
440/GPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN PHI VŨ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
439/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN VĂN CỜ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
438/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN THỊ TUYỀN - NGUYỄN ÁNH NGỌC
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
437/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN VĂN ĐỞ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
436/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) BÙI VĂN TOÀN - NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
435/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ HUÊ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
434/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN ANH DŨNG - NGUYỄN THỊ TUYẾT TRANG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
433/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) ĐOÀN THỊ KIM CHI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
159/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 206/GPXD NGÀY  11/03/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)TRẦN MỸ NGỌC
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
158/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 213/GPXD NGÀY  11/03/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN VĂN THANH - HUỲNH THỊ KIM PHỤNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
157/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐIỀU CHỈNH GPXD 715/GPXDT NGÀY  05/7/2023 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)HỒ TRÚNG THẾ - PHẠM THỊ HỒNG THỦY
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
156/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 208/GPXD NGÀY  11/3/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)HỨA TÔ VINH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
155/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 81/GPXD NGÀY  23/01/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)VÕ THỊ THU
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
154/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 238/GPXD NGÀY 18/3/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG - PHẠM THỊ NHUNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
153/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 199/GPXD NGÀY  11/03/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ PHỚI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
152/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
19/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 1310/GPXD NGÀY  18/12/2023, 74/PLGPXD 11/3/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN MINH DUY
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
19/04/2024 12:00 SA
432/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
16/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN HẢI VƯƠNG - TRẦN THỊ DUNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
16/04/2024 12:00 SA
431/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
16/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) PHẠM THỊ BÍCH NGÂN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
16/04/2024 12:00 SA
430/GPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
16/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ THÁI
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
16/04/2024 12:00 SA
429/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
16/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) BÙI NHẬT TÍN - VÕ THỊ THANH DUYÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
16/04/2024 12:00 SA
428/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
16/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN THÀNH VẠN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
16/04/2024 12:00 SA
151/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
16/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐIỀU CHỈNH GPXD CÓ THỜI HẠN 1128/GPXDT NGÀY 27/10/2023 DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)TRẦN VĂN PHÁT
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
16/04/2024 12:00 SA
150/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
16/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 20/GPXD NGÀY  10/01/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)PHẠM VĂN SON
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
16/04/2024 12:00 SA
149/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
16/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 179/GPXD NGÀY  05/03/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)VÕ THỊ PHƯỢNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
16/04/2024 12:00 SA
427/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) LÊ HÙNG VŨ
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/04/2024 12:00 SA
426/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN NGỌC LIÊN
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/04/2024 12:00 SA
425/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) LÊ THI THU HỒNG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/04/2024 12:00 SA
424/GPXDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN TRẦN LONG
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/04/2024 12:00 SA
423/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ LIỄU
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/04/2024 12:00 SA
422/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ)TRẦN CỨU QUỐC - NGUYỄN THỊ TUYẾT
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/04/2024 12:00 SA
421/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/04/2024 12:00 SA
420/GPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/04/2024Công văn
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) TRẦN THỊ RẠO
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/04/2024 12:00 SA
148/PLGPXDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).Mới
15/04/2024Công văn
PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GPXD 193/GPXD NGÀY  05/3/2024 DO UBND HUYỆN CỦ CHI  CẤP CHO ÔNG (BÀ)NGUYỄN NGỌC VƯƠNG LINH
Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiGiấy phép xây dựngAttachment
0
15/04/2024 12:00 SA
1 - 100 Next
Tìm kiếm