SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
6
3
8
4
8
5

Title

BauCu-MenuTrai 

XmlContent

<Pages>
  <PageItem Title="TRANG CHỦ BẦU CỬ" Type="" Link="http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/bau-cu-2011/default.aspx" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="văn bản chỉ đạo điều hành" Type="" Link="/pages/test-van-ban-chi-dao.aspx" Target="_self" Desc="văn bản chỉ đạo điều hành" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="THÔNG TIN BẦU CỬ" Type="" Link="/bau-cu-2011/lists/posts/post.aspx?Source=%2fbau-cu-2011&amp;Category=Th%c3%b4ng+tin+b%e1%ba%a7u+c%e1%bb%ad&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="true" Active="true" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI" Type="" Link="/pages/ungcuvien-quoc-hoi.aspx" Target="_self" Desc="ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI" Type="" Link="/pages/ung-cu-vien-quoc-hoi.aspx" Target="_self" Desc="ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="false" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="ỨNG CỬ VIÊN HĐND TP" Type="" Link="/pages/ung-cu-vien-hdnd-tp.aspx" Target="_self" Desc="ỨNG CỬ VIÊN HĐND TP" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Ứng cử viên Quốc Hội" Type="" Link="/bau-cu-2011/lists/posts/post.aspx?Source=%2fbau-cu-2011&amp;Category=%e1%bb%a8ng+c%e1%bb%ad+vi%c3%aan+qu%e1%bb%91c+h%e1%bb%99i&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Ứng cử viên HĐND TP" Type="" Link="/bau-cu-2011/lists/posts/post.aspx?Source=%2fbau-cu-2011&amp;Category=%e1%bb%a8ng+c%e1%bb%ad+vi%c3%aan+h%c4%91nd+tp&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Văn bản chỉ đạo điều hành" Type="" Link="/pages/van-ban-chi-dao-dieu-hanh.aspx" Target="_self" Desc="Văn bản chỉ đạo điều hành" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
</Pages>
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 10/05/2011 8:12 SA  bởi bioadmin 
Được sửa tại 06/03/2014 3:57 CH  bởi System Account