SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
6
3
8
4
0
0

Title

MenuNgangTrangChu 

XmlContent

<Pages>
  <PageItem Title="Các Sở, Ban ngành" Type="" Link="" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Sở kế hoạch và đầu tư" Type="" Link="#" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở xây dựng" Type="" Link="#" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở tài nguyên và môi trường" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở tài chính" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở nội vụ" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở tư pháp" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở khoa học công nghệ" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở thông tin truyền thông" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Trung tâm xúc tiền và đầu tư" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="UBND các huyện, thị" Type="" Link="" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Thị xã Bạc Liêu" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="VP UBND tỉnh Bạc Liêu" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="UBND huyện Phước Long" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
</Pages>
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 27/05/2010 2:37 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 27/05/2010 2:37 CH  bởi System Account