SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
6
3
8
3
2
4

Title

RightMenu 

XmlContent

<Pages>
  <PageItem Title="TIỆN ÍCH WEBSITE" Type="" Link="" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Lịch công tác" Type="" Link="/pages/lich-cong-tac.aspx" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Góp ý" Type="" Link="/pages/gop-y.aspx" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Liên hệ" Type="" Link="/pages/lien-he.aspx" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
</Pages>
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 27/05/2010 2:37 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 31/05/2010 11:09 SA  bởi System Account