SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
8
8
4
8
0
3

Title

LeftMenu 

XmlContent

<Pages>
  <PageItem Title="THÔNG TIN GIỚI THIỆU" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Tổ chức bộ máy hành chính" Type="" Link="/pages/so-do-to-chuc.aspx" Desc="Tổ chức bộ máy hành chính" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Giới thiệu" Type="" Link="" Desc="Giới thiệu" Show="false" Active="true" IsHeading="False">
      <PageItem Title="Điều kiện tự nhiên" Type="" Link="/pages/dieu-kien-tu-nhien.aspx" Desc="Điều kiện tự nhiên" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Lịch sử" Type="" Link="/pages/lich-su.aspx" Desc="Lịch sử" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Truyền thống văn hóa" Type="" Link="/pages/truyen-thong-van-hoa.aspx" Desc="Truyền thống văn hóa" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Di tích, danh thắng" Type="" Link="/pages/di-tich-danh-thang.aspx" Desc="Di tích, danh thắng" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    </PageItem>
    <PageItem Title="Cơ cấu tổ chức" Type="" Link="" Desc="Cơ cấu tổ chức" Show="false" Active="false" IsHeading="False">
      <PageItem Title="Tiểu sử tóm tắt" Type="" Link="/pages/tieusutomtat.aspx" Desc="Tiểu sử tóm tắt" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo UBND" Type="" Link="/pages/nhiemvulanhdao.aspx" Desc="Nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo UBND" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    </PageItem>
    <PageItem Title="Giới thiệu" Type="" Link="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=Gi%e1%bb%9bi+thi%e1%bb%87u+chung&amp;Mode=2" Desc="Giới thiệu" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Địa lý" Type="" Link="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=%c4%90%e1%bb%8ba+l%c3%bd&amp;Mode=2---/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=Gi%e1%bb%9bi+thi%e1%bb%87u+chung&amp;Mode=2" Desc="Địa lý" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Bản đồ địa giới hành chính" Type="" Link="/pages/ban-do-hanh-chinh.aspx" Desc="Bản đồ địa giới hành chính" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Các địa chỉ cần biết" Type="" Link="/pages/cac-dia-chi-can-biet.aspx" Desc="Các địa chỉ cần biết" Show="false" Active="false" IsHeading="False">
      <PageItem Title="Địa điểm tham quan" Type="" Link="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=Di+t%c3%adch+v%c4%83n+h%c3%b3a&amp;Mode=2" Desc="Địa điểm tham quan" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Công viên văn hóa" Type="" Link="/pages/cong-vien-van-hoa.aspx" Desc="Công viên văn hóa" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    </PageItem>
  </PageItem>
  <PageItem Title="TIN TỨC - SỰ KIỆN" Type="" Link="/tin_tuc_su_kien/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftin_tuc_su_kien&amp;Category=Tin+t%e1%bb%a9c&amp;Mode=2" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Tin tức" Type="" Link="/tin_tuc_su_kien/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftin_tuc_su_kien&amp;Category=Tin+t%e1%bb%a9c&amp;Mode=2" Desc="Tin tức" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Tin tức new" Type="" Link="/pages/tin-tuc.aspx" Desc="Tin tức new" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="THÔNG TIN BẦU CỬ 2021 - 2026" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx?LoaiThongTin=Thông tin bầu cử" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Văn bản chỉ đạo, điều hành" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx" Desc="Văn bản chỉ đạo, điều hành" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Lịch làm việc UBND" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx?LoaiThongTin=L%E1%BB%8Bch%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c" Desc="Lịch làm việc UBND" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Ý kiến xử lý, phản hồi đối với kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, công dân" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx?LoaiThongTin=%C3%9D%20ki%E1%BA%BFn%20x%E1%BB%AD%20l%C3%BD,%20ph%E1%BA%A3n%20h%E1%BB%93i" Desc="Ý kiến xử lý, phản hồi đối với kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, công dân" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Thông tin xử phạt" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx?LoaiThongTin=X%E1%BB%AD%20ph%E1%BA%A1t" Desc="Thông tin xử phạt" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Thông tin khen thưởng" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx?LoaiThongTin=Khen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng" Desc="Thông tin khen thưởng" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Công báo" Type="" Link="http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/van-ban-phap-luat-thanh-pho/uy-ban-nhan-dan-huyen-cu-chi/235?advance=True" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Văn bản chỉ đạo, điều hành" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx" Desc="Văn bản chỉ đạo, điều hành" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Giấy phép xây dựng" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx?LoaiThongTin=Giấy phép xây dựng" Desc="Giấy phép xây dựng" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN" Type="" Link="/thong_tin_tuyen_truyen/lists/posts/post.aspx?Source=%2Fthong_tin_tuyen_truyen&amp;Category=Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n&amp;Mode=2" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="THÔNG TIN QUY HOẠCH" Type="" Link="https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="THÔNG TIN AN SINH" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx?LoaiThongTin=An sinh" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="THÔNG TIN CHUYỂN ĐỔI SỐ" Type="" Link="/thong_tin_tuyen_truyen/lists/posts/post.aspx?Source=%2Fthong_tin_tuyen_truyen&amp;Category=Chuyển đổi số&amp;Mode=2" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Chuyển đổi số" Type="" Link="/thong_tin_tuyen_truyen/lists/posts/post.aspx?Source=%2Fthong_tin_tuyen_truyen&amp;Category=Chuyển đổi số&amp;Mode=2" Desc="Chuyển đổi số" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="THÔNG TIN VĂN HÓA - DU LỊCH" Type="" Link="/thong_tin_tuyen_truyen/lists/posts/post.aspx?Source=%2Fthong_tin_tuyen_truyen&amp;Category=Th%C3%B4ng%20tin%20t%C3%AAn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng&amp;Mode=2" Desc="Công văn đề nghị 1446/UBND-VHTT" Show="false" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Tiểu sử các tên đường" Type="" Link="/thong_tin_tuyen_truyen/lists/posts/post.aspx?Source=%2Fthong_tin_tuyen_truyen&amp;Category=Th%C3%B4ng%20tin%20t%C3%AAn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng&amp;Mode=2" Desc="Tiểu sử các tên đường" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Văn bản CCHC" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx?LoaiThongTin=Văn bản CCHC" Desc="Văn bản CCHC" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Kết quả CCHC" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx?LoaiThongTin=Kết quả CCHC" Desc="Kết quả CCHC" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Giải pháp CCHC" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx?LoaiThongTin=Giải pháp CCHC" Desc="Giải pháp CCHC" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Bản tin CCHC" Type="" Link="/pages/tintuccchc.aspx" Desc="Bản tin CCHC" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Thông tin tuyên truyền CCHC" Type="" Link="/pages/ttttcchc.aspx" Desc="Thông tin tuyên truyền CCHC" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Các hoạt động khác" Type="" Link="/pages/khaccchc.aspx" Desc="Các hoạt động khác" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="CÔNG KHAI NGÂN SÁCH" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx?LoaiThongTin=Công khai ngân sách" Desc="CÔNG KHAI NGÂN SÁCH" Show="false" Active="true" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="QUY HOẠCH &amp; PHÁT TRIỂN" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="false" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư" Type="" Link="/pages/chinh-sach-uu-dai.aspx" Desc="Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư" Show="false" Active="true" IsHeading="False">
      <PageItem Title="Quy hoạch đô thị" Type="" Link="/pages/thong-tin-quy-hoach.aspx?LoaiThongTin=Quy%20ho%E1%BA%A1ch%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B" Desc="Quy hoạch đô thị" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    </PageItem>
    <PageItem Title="Quy hoạch xây dựng" Type="" Link="/pages/thong-tin-quy-hoach.aspx?LoaiThongTin=Quy%20ho%E1%BA%A1ch%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng" Desc="Quy hoạch xây dựng" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất" Type="" Link="/pages/thong-tin-quy-hoach.aspx?LoaiThongTin=Quy%20ho%E1%BA%A1ch%2C%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%E1%BA%A5t" Desc="Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên" Type="" Link="/pages/quy-hoach-khai-thac-tai-nguyen-thien-nhien.aspx" Desc="Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Quy hoạch thu gom, tái chế chất thải" Type="" Link="/pages/quy-hoach-thu-gom-tai-che-chat-thai.aspx" Desc="Quy hoạch thu gom, tái chế chất thải" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Danh sách các nguồn thải có nguy cơ gây hại sức khoẻ và môi trường" Type="" Link="/pages/danh-muc-nguy-hai.aspx" Desc="Danh sách các nguồn thải có nguy cơ gây hại sức khoẻ và môi trường" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Danh sách khu vực môi trường bị ô nhiễm" Type="" Link="/pages/danh-sach-khu-vuc-moi-truong-bi-o-nhiem.aspx" Desc="Danh sách khu vực môi trường bị ô nhiễm" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Định hướng phát triển" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=%c4%90%e1%bb%8bnh+h%c6%b0%e1%bb%9bng+ph%c3%a1t+tri%e1%bb%83n&amp;Mode=2" Desc="Định hướng phát triển" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Tình hình kinh tế" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=T%c3%acnh+h%c3%acnh+kinh+t%e1%ba%bf&amp;Mode=2" Desc="Tình hình kinh tế" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Thông tin quy hoạch" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=Th%c3%b4ng+tin+quy+ho%e1%ba%a1ch&amp;Mode=2" Desc="Thông tin quy hoạch" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Bản đồ quy hoạch" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False">
      <PageItem Title="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư Hòa Phú" Type="" Link="/pages/kdc-hp-1-1.aspx" Desc="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư Hòa Phú" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Bàu Đưng" Type="" Link="/pages/kdc-bd-1-2.aspx" Desc="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Bàu Đưng" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Tân Phú Trung" Type="" Link="/pages/ktdc-tpt-1-3.aspx" Desc="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Tân Phú Trung" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Thảo Cầm Viên" Type="" Link="/pages/ktdc-thao-cam-vien-1-4.aspx" Desc="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Thảo Cầm Viên" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Phạm Văn Cội" Type="" Link="/pages/ktdc-pham-van-coi-1-5.aspx" Desc="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Phạm Văn Cội" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân Thạnh Tây" Type="" Link="/pages/kdc-tan-thanh-tay-1-6.aspx" Desc="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân Thạnh Tây" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư An Nhơn Tây (Khu 2)" Type="" Link="/pages/kdc-an-nhon-tay-khu2-1-7.aspx" Desc="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư An Nhơn Tây (Khu 2)" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Phước Thạnh (Khu 3)" Type="" Link="/pages/kdc-phuoc-thanh-khu3-1-8.aspx" Desc="Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Phước Thạnh (Khu 3)" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Bàu Đưng (Khu 2)" Type="" Link="/pages/kdc-bau-dung-khu2-1-9.aspx" Desc="Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Bàu Đưng (Khu 2)" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án quy hoạch chi tiết khu Tái định cư Tân Phú Trung - Tân Thạnh Tây" Type="" Link="/pages/ktdc-tan-phu-trung-1-10.aspx" Desc="Đồ án quy hoạch chi tiết khu Tái định cư Tân Phú Trung - Tân Thạnh Tây" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân Phú Trung (Khu 3)" Type="" Link="/pages/kdc-tan-phu-trung-khu3-1-11.aspx" Desc="Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân Phú Trung (Khu 3)" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Trung Lập Thượng" Type="" Link="/pages/kdc-trung-lap-thuong-1-12.aspx" Desc="Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Trung Lập Thượng" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân Thông Hội (Khu 2)" Type="" Link="/pages/kdc-tan-thong-hoi-1-13.aspx" Desc="Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân Thông Hội (Khu 2)" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân Phú Trung (Khu 4)" Type="" Link="/pages/kdc-tan-phu-trung-khu4-1-14.aspx" Desc="Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân Phú Trung (Khu 4)" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư An Nhơn Tây (Khu 3)" Type="" Link="/pages/kdc-an-nhon-tay-khu3-1-15.aspx" Desc="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư An Nhơn Tây (Khu 3)" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tây Bắc huyện lỵ giai đoạn 2" Type="" Link="/pages/kcn-tay-bac-gd2-1-26.aspx" Desc="Đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tây Bắc huyện lỵ giai đoạn 2" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tân Quy (Khu B)" Type="" Link="/pages/kcn-tan-quy-khub-1-31.aspx" Desc="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tân Quy (Khu B)" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu công viên vui chơi giải trí Tân Phú Trung" Type="" Link="/pages/kcv-tan-phu-trung-1-32.aspx" Desc="Đồ án Quy hoạch chi tiết khu công viên vui chơi giải trí Tân Phú Trung" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi" Type="" Link="/pages/do-an-quy-hoach-chung-2645-qd-ubnd.aspx" Desc="Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Thông Hội" Type="" Link="/pages/ban-do-599qd-ubnd-2012.aspx" Desc="Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Thông Hội" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Quy hoạch sử dụng đất xã Thái Mỹ" Type="" Link="/pages/ban-do-12730qd-ubnd-2011.aspx" Desc="Quy hoạch sử dụng đất xã Thái Mỹ" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    </PageItem>
    <PageItem Title="Khu đô thị Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False">
      <PageItem Title="Cơ sở pháp lý" Type="" Link="/pages/co-so-phap-ly.aspx" Desc="Cơ sở pháp lý" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Giới thiệu tổng quan" Type="" Link="/pages/gioi-thieu-tong-quan.aspx" Desc="Giới thiệu tổng quan" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Cảnh quan môi trường" Type="" Link="/pages/canh-quan-moi-truong.aspx" Desc="Cảnh quan môi trường" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Yếu tố thuận lợi đầu tư" Type="" Link="/pages/yeu-to-thuan-loi-dau-tu.aspx" Desc="Yếu tố thuận lợi đầu tư" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Định hướng quy hoạch" Type="" Link="/pages/dinh-huong-quy-hoach.aspx" Desc="Định hướng quy hoạch" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Định hướng phát triển" Type="" Link="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=%c4%90%e1%bb%8bnh+h%c6%b0%e1%bb%9bng+ph%c3%a1t+tri%e1%bb%83n&amp;Mode=2" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    </PageItem>
  </PageItem>
  <PageItem Title="HỆ THỐNG VĂN BẢN" Type="" Link="" Desc="HỆ THỐNG VĂN BẢN" Show="false" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Quy phạm pháp luật" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False">
      <PageItem Title="Trung Ương" Type="" Link="http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&amp;mode=view&amp;org_group_id=0&amp;type_group_id=0&amp;category_id=0" Desc="Trung Ương" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Thành Phố Hồ Chí Minh" Type="" Link="http://www.vbpl.hochiminhcity.gov.vn/?PageID=PublicPage" Desc="Thành Phố Hồ Chí Minh" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Huyện Củ Chi" Type="" Link="/pages/van-ban-phap-luat.aspx" Desc="Huyện Củ Chi" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    </PageItem>
    <PageItem Title="Chỉ đạo, điều hành" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False">
      <PageItem Title="Trung Ương" Type="" Link="http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&amp;mode=view&amp;org_group_id=0&amp;type_group_id=0&amp;category_id=0" Desc="VB Chỉ đạo, điều hành của TW" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Thành Phố Hồ Chí Minh" Type="" Link="http://www.hochiminhcity.gov.vn/nguoidan-doanhnghiep/hethongvanban/Lists/VanBanDH/AllItems.aspx" Desc="VB Chỉ đạo điều hành của thành phố" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
      <PageItem Title="Huyện Củ Chi" Type="" Link="http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/pages/vbcddh.aspx" Desc="Huyện Củ Chi" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    </PageItem>
  </PageItem>
  <PageItem Title="THÔNG TIN DỰ ÁN, HẠNG MỤC" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="false" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Dự án mời gọi vốn đầu tư" Type="" Link="/pages/du-an-dang-trien-khai.aspx?TinhTrangDuAn=D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20m%E1%BB%9Di%20g%E1%BB%8Di%20v%E1%BB%91n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0" Desc="Dự án mời gọi vốn đầu tư" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Dự án đang chuẩn bị đầu tư" Type="" Link="/pages/du-an-dang-trien-khai.aspx?TinhTrangDuAn=D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4%91ang%20chu%E1%BA%A9n%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0" Desc="Dự án đang chuẩn bị đầu tư" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Dự án đang triển khai" Type="" Link="/pages/du-an-dang-trien-khai.aspx?TinhTrangDuAn=D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4%91ang%20tri%E1%BB%83n%20khai%20" Desc="Dự án đang triển khai" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Dự án đã hoàn tất" Type="" Link="/pages/du-an-dang-trien-khai.aspx?TinhTrangDuAn=D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4%91%C3%A3%20ho%C3%A0n%20t%E1%BA%A5t" Desc="Dự án đã hoàn tất" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Đấu thầu, mua sắm công" Type="" Link="/pages/du-an-dang-trien-khai.aspx" Desc="Đấu thầu, mua sắm công" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="LẤY Ý KIẾN, GÓP Ý" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="false" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách cần xin ý kiến" Type="" Link="/pages/lay-y-kien-vbqppl-chu-truong-chinh-sach.aspx" Desc="Văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách cần xin ý kiến" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="PHẢN ÁNH - KIẾN NGHỊ" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Gửi phản ánh - kiến nghị" Type="" Link="/pages/dat-cau-hoi.aspx" Desc="Gửi phản ánh - kiến nghị" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Danh sách câu hỏi đã được trả lời" Type="" Link="/pages/danh-sach-cau-hoi-da-duoc-tra-loi.aspx" Desc="Danh sách câu hỏi đã được trả lời" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Củ Chi Trực tuyến" Type="" Link="https://cuchionline.tphcm.gov.vn" Desc="Củ Chi Trực tuyến" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Cổng thông tin 1022" Type="" Link="https://1022.tphcm.gov.vn" Desc="Cổng thông tin 1022" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="Ý KIẾN, GÓP Ý" Type="" Link="/pages/y-kien-cong-dan.aspx" Desc="Ý KIẾN CÔNG DÂN" Show="false" Active="false" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="THÔNG TIN LIÊN HỆ" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="UBND huyện" Type="" Link="/ttlh_ubnd_huyen/" Desc="UBND huyện" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện" Type="" Link="" Desc="Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Cơ quan, đơn vị" Type="" Link="/pages/ttlh-co-quan-don-vi.aspx" Desc="Cơ quan, đơn vị" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Cán bộ, công chức có thẩm quyền" Type="" Link="/pages/ttlh-can-bo-cong-chuc-co-tham-quyen.aspx" Desc="Cán bộ, công chức có thẩm quyền" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="THÔNG TIN GIAO DỊCH" Type="" Link="/pages/lien-he.aspx" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" Type="" Link="" Desc="/pages/thu_tuc_hanh_chinh_ver2015.aspx" Show="false" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính" Type="" Link="/pages/lay-y-kien-quy-dinh-hanh-chinh.aspx" Desc="Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Thủ tục hành chính" Type="" Link="https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html" Desc="Thủ tục hành chính" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Kết quả giải quyết TTHC" Type="" Link="/pages/vbcddh.aspx?LoaiThongTin=Kết quả giải quyết thủ tục hành chính" Desc="Kết quả giải quyết TTHC" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="DỊCH VỤ CÔNG" Type="" Link="https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="DỊCH VỤ CÔNG" Type="" Link="/pages/dichvucongtructuyen.aspx" Desc="/pages/dichvucongtructuyen.aspx" Show="false" Active="false" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Cấp 1" Type="" Link="/pages/dich-vu-cong.aspx?M%5Fx1ee9%5Fc%5Fx0020%5F%5Fx0111%5F%5Fx1ed9%5F=1" Desc="Cấp 1" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Cấp 2" Type="" Link="/pages/dich-vu-cong.aspx?M%5Fx1ee9%5Fc%5Fx0020%5F%5Fx0111%5F%5Fx1ed9%5F=2" Desc="Cấp 2" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" Type="" Link="" Desc="TTHC cũ" Show="false" Active="false" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Kinh tế" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?linhvuc=Kinh%20t%E1%BA%BF" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Quản lý đô thị" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?linhvuc=Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20%C4%90%C3%B4%20th%E1%BB%8B" Desc="Quản lý đô thị" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Giáo dục - Đào tạo" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?linhvuc=Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20-%20%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o" Desc="Giáo dục - Đào tạo" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Lao động-Thương binh và Xã hội" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?linhvuc=Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng-Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20" Desc="Lao động-Thương binh và Xã hội" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Nội vụ" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?linhvuc=N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Tài chính - Kế hoạch" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?linhvuc=T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20-%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Tài nguyên và Môi trường" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?linhvuc=T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Thanh tra" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?linhvuc=Thanh%20tra" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Tư pháp" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?linhvuc=T%C6%B0%20ph%C3%A1p" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Văn hóa và Thông tin" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?linhvuc=V%C4%83n%20h%C3%B3a%20v%C3%A0%20Th%C3%B4ng%20tin" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Y tế" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?linhvuc=Y%20t%E1%BA%BF" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="ĐỀ ÁN 30" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="false" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Phường - Xã - Thị trấn" Type="" Link="/pages/phuong-xa-thitran.aspx" Desc="Phường - Xã - Thị trấn" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Quận - Huyện" Type="" Link="/pages/quan-huyen.aspx" Desc="Quận - Huyện" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở - Ngành" Type="" Link="/pages/so-nganh.aspx" Desc="Sở - Ngành" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Đề án 30" Type="" Link="http://www.thutuchanhchinh.vn/" Desc="Đề án 30" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH" Type="" Link="/pages/hoi-dap.aspx" Desc="HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH" Show="false" Active="false" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="false" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Trung tâm dạy nghề" Type="" Link="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=Trung+t%c3%a2m+d%e1%ba%a1y+ngh%e1%bb%81&amp;Mode=2" Desc="Trung tâm dạy nghề" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Trung tâm Y tế" Type="" Link="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Trung+t%c3%a2m+y+t%e1%ba%bf&amp;ItemID=7&amp;Mode=1" Desc="Trung tâm Y tế" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Trung tâm văn hóa" Type="" Link="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=Trung+t%c3%a2m+v%c4%83n+h%c3%b3a&amp;Mode=2" Desc="Trung tâm văn hóa" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Trường Trung cấp Tây Bắc" Type="" Link="/pages/trung-cap-tay-bac.aspx" Desc="Trường Trung cấp Tây Bắc" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="CÔNG KHAI NGÂN SÁCH" Type="" Link="/pages/cong-khai-ngan-sach.aspx" Desc="CÔNG KHAI NGÂN SÁCH" Show="false" Active="false" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Năm 2006" Type="" Link="/congkhaingansach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fcongkhaingansach&amp;Category=N%c4%83m+2006&amp;Mode=2" Desc="Năm 2006" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Năm 2007" Type="" Link="/congkhaingansach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fcongkhaingansach&amp;Category=N%c4%83m+2007&amp;Mode=2" Desc="Năm 2007" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Năm 2008" Type="" Link="/congkhaingansach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fcongkhaingansach&amp;Category=N%c4%83m+2008&amp;Mode=2" Desc="Năm 2008" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Năm 2009" Type="" Link="/congkhaingansach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fcongkhaingansach&amp;Category=N%c4%83m+2009&amp;Mode=2" Desc="Năm 2009" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Năm 2010" Type="" Link="/congkhaingansach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fcongkhaingansach&amp;Category=N%c4%83m+2010&amp;Mode=2" Desc="Năm 2010" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="ĐỀ ÁN 30 (TPHCM)" Type="" Link="http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tim_ki_m_tthc/(type)/all/(attr)/a/(valid)/a/(orig)/a/(agency)/22923/(limit)/10" Desc="" Show="false" Active="false" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="TRA CỨU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH" Type="" Link="https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/ps/page/bs/record/tracuu.cpx" Desc="TRA CỨU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH" Show="false" Active="true" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="LIÊN KẾT WEBSITE" Type="" Link="/pages/lien-ket-website.aspx" Desc="LIÊN KẾT WEBSITE" Show="false" Active="false" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="Cấu trúc site" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="false" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Danh mục kênh tích hợp" Type="" Link="/pages/danh-muc-kenh-tich-hop.aspx" Desc="Danh mục kênh tích hợp" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Duyệt tin tích hợp" Type="" Link="/pages/duyet-tin-tich-hop.aspx" Desc="Duyệt tin tích hợp" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Lịch công tác" Type="" Link="/pages/lich-cong-tac.aspx" Desc="Lịch công tác" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Tìm kiếm" Type="" Link="/pages/tim-kiem.aspx" Desc="Tìm kiếm" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Hỏi - Đáp" Type="" Link="/pages/gop-y.aspx" Desc="Hỏi - Đáp" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Liên hệ" Type="" Link="/pages/lien-he.aspx" Desc="Liên hệ" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Site map" Type="" Link="/pages/site-map.aspx" Desc="Site map" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật" Type="" Link="/pages/tai-lieu-pho-bien-giao-duc-phap-luat.aspx" Desc="Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Lịch công tác ngày" Type="" Link="/pages/lich-ngay.aspx" Desc="Lịch công tác ngày" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Test trang" Type="" Link="/pages/test.aspx" Desc="Test trang" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Báo Cáo Thống Kê" Type="" Link="/pages/report-cms.aspx" Desc="Báo Cáo Thống Kê" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Kết quả tìm kiếm" Type="" Link="/pages/ketquatk.aspx" Desc="Kết quả tìm kiếm" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Hội nghị" Type="" Link="/pages/hoinghi.aspx" Desc="Hội nghị" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx" Desc="THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Dịch vụ công trực tuyến" Type="" Link="/pages/dichvucongtructuyen.aspx" Desc="Dịch vụ công trực tuyến" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Tin tức - Xem Chi Tiết" Type="" Link="/pages/tintuc-chitiet.aspx" Desc="Tin tức - Xem Chi Tiết" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="TEMPO_PAGE" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="false" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Thông tin quy hoạch" Type="" Link="/pages/thong-tin-quy-hoach.aspx" Desc="Thông tin quy hoạch" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="THƯ ĐIỆN TỬ TP.HCM" Type="" Link="Http://mail.tphcm.gov.vn" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" />
  <PageItem Title="THÔNG TIN BÁO CHÍ" Type="" Link="" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Người phát ngôn" Type="" Link="/pages/nguoi-phat-ngon.aspx" Desc="Người phát ngôn" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Cung cấp thông tin cho báo chí" Type="" Link="/pages/thong-tin-bao-chi.aspx" Desc="Cung cấp thông tin cho báo chí" Show="false" Active="false" IsHeading="False" />
  </PageItem>
</Pages>
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 27/05/2010 2:37 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 26/12/2023 2:51 CH  bởi Trần Đăng Vinh