SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
0
3
2
1
5
7

Title

DichVuCong 

Settings

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Settings>
  <DichVuCong>
    <Web>/</Web>
    <ThuTucHanhChinhConfig>
      <ListUrl>/Lists/SPList_TT_HC</ListUrl>
      <TenThuTucHanhChinh>T_x00ea_n_x0020_Th_x1ee7__x0020_</TenThuTucHanhChinh>
      <CoSoPhapLy>C_x01a1__x0020_S_x1edf__x0020_Ph</CoSoPhapLy>
      <TrinhTuThucHien>Tr_x00ec_nh_x0020_t_x1ef1__x0020</TrinhTuThucHien>
      <ThanhPhanHoSo>Th_x00e0_nh_x0020_Ph_x1ea7_n_x00</ThanhPhanHoSo>
      <DoiTuong>_x0110__x1ed1_i_x0020_T_x01b0__x</DoiTuong>
      <ThoiGianGiaiQuyet>Th_x1edd_i_x0020_Gian_x0020_Gi_x</ThoiGianGiaiQuyet>
      <LePhi>L_x1ec7__x0020_Ph_x00ed_</LePhi>
      <CoQuanBanHanh>CoQuanThucHien</CoQuanBanHanh>
      <LinhVuc>linhvuc</LinhVuc>
      <CapDo>CapDo</CapDo>
      <DVCURL>DVCURL</DVCURL>
      <Key>Key</Key>
    </ThuTucHanhChinhConfig>
  </DichVuCong>
</Settings>
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 11/05/2012 7:07 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 11/05/2012 8:18 CH  bởi System Account