LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
0
7
8
9
1
2
TIN TỨC SỰ KIỆN 24 Tháng Mười 2011 2:15:00 CH

BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng ngày 24/10/2011, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Củ Chi đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới ĐV 16 - 11. Tham dự lớp bồi dưỡng lần này có 115 đảng viên mới của các cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 24/10/2011 đến ngày 7/11/2011 tập trung nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta và dân tộc ta; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức cơ sở  của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

10 chuyên đề đảm bảo cung cấp cho đảng viên mới kiến thức cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chiến lược phát triển kinh tế –xã hội; về giáo dục đào tạo, quốc phòng - an ninh; về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Từ đó, mỗi đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch để phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

TƯỜNG DUY

 


Số lượt người xem: 3577    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm